Sikai

Free

PPE Donning and Doffing ( PPE लाउने र खोल्ने बिधि )

See more...

Free

Guidelines for Contacts ( कन्ट्याक्टका लागि मार्गदर्शन )

See more...

Free

Guidelines of Home Care for COVID infected ( कोभिड संक्रमितको लागि घरमै हेरचाह गर्ने मार्गदर्शन )

See more...

Free

Community Engagement Guidelines during COVID pandemic (कोभिड महामारीमा समुदाय स्तरमा काम गर्ने मार्गदर्शन)

See more...

Free

Infection Prevention and Control Measures ( संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका बिधि )

See more...


Back to Top